Proiektu teknologiak sustatu eta garatzera zuzendutako laguntzak. Bono teknologikoa BioDonostia. Donostia-San Sebastián 2016

LABURPENA
Titulua:
Proiektu teknologiak sustatu eta garatzera zuzendutako laguntzak. Bono teknologikoa BioDonostia. Donostia-San Sebastián 2016
Xedea:
BIODONOSTIArekin elkarlana eginez, tokiko enpresek eta ekintzaileek sustatutako proiektuak, osagai teknologikokoak,sustatzea eta garatzea, Donostiako ikerketa-zentroetan garatutako ezagutzaren transferentzia teknologikoaren bitartez. Horretarako, osagai teknologikoa duten tokiko proiektuei lagundu nahi zaie, zerbitzu espezializatuen, azterlanen eta BIODONOSTIAk produktu eta/edo zerbitzu teknologikoak garatzeko prozesuetan ekar ditzakeen laguntza teknikoenbidez.
Diru kopurua:
40.000 €
Deialdiaren araudia:
 • Argitalpen-Iragarkia (GAO Zk. 87/2016)
  Donostiako enpresa-proiektu berritzaileak bultzatzeko eta haiek hobetzeko laguntza-programa eraentzen duten oinarrien Argitalpen-Iragarkia. Ekonomia Suspertzeko Donostia / San Sebastian UP! 2016 Plana: «Egin apustu berrikuntzaren eta hiritarren, enpresen eta auzoen garapen kohesionatuaren alde».
 • Argitalpen-iragarkia (GAO Zk. 189/2016)
  DonostiaINN: Donostiako enpresa-proiektu berritzaileak bultzatzeko eta haiek hobetzeko laguntza programen Argitalpen-iragarkia. Bono Teknologikoa Programa: osagai teknologikoa duten tokiko proiektuen garapena, Donostiako I+G+b-ko eragilekin lankidetzan, sustatzeko oinarriak. Ekonomia Suspertzeko Donostia / San Sebastian UP! 2016 Plana: «Egin apustu berrikuntzaren eta hiritarren, enpresen eta auzoen garapen kohesionatuaren alde».
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Donostiako sustapena
Deialdia egiten duen organoa:
Donostiako sustapena
Erakunde erabakigarria:
Erakunde, Ente eta Sozietate Publikoak
Bertan emandako arreta:
Erregina Erregentearen kalea, 8, Victoria Eugenia eraikina 20.003 Donostia
Telefono bidezko arreta:
943.482800
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Erregina Erregentearen kalea, 8, Victoria Eugenia eraikina 20.003 Donostia
Itzuli Erregina Erregentearen kalea, 8, Victoria Eugenia eraikina 20.003 Donostia
Proiektu teknologiak sustatu eta garatzera zuzendutako laguntzak. Bono teknologikoa BioDonostia. Donostia-San Sebastián 2016
BIODONOSTIArekin elkarlana eginez, tokiko enpresek eta ekintzaileek sustatutako proiektuak, osagai teknologikokoak,sustatzea eta garatzea, Donostiako ikerketa-zentroetan garatutako ezagutzaren transferentzia teknologikoaren bitartez. Horretarako, osagai teknologikoa duten tokiko proiektuei lagundu nahi zaie, zerbitzu espezializatuen, azterlanen eta BIODONOSTIAk produktu eta/edo zerbitzu teknologikoak garatzeko prozesuetan ekar ditzakeen laguntza teknikoenbidez.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Donostian proiektu teknologiko berritzaileak dituzten pertsona ekintzaileak eta enpresak
Donostia Sustapenak bideragarritzat jotzen duen enpresa plan bat aurkeztea. Horrez gain, gutxienez, honako atalen inguruko informazioa bildu beharko du: • Funtsezko bazkideak: proiektua sustatuko duten pertsonak aurkeztea. • Funtsezko jarduerak: garatzeko jardueren xehetasuna • Balore proposamena: planteatutako abantailaren xehetasuna • Bezeroen segmentua: xedeko bezeroen eta horiek bereganatzeko eraren inguruko informazioa. • Kostuen egitura: Kostuen egituraren aurreikuspena • Aurreikusitako diru-sarreren iturria: diru-sarreren ereduaren aurreikuspena • Proiektua garatuko den zentroa edo establezimendua Donostian kokatuta izatearen konpromisoa.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
40.000 €
Muga:
Proiektuaren garapenaren eta eskatutako zerbitzuaren arabera, gehienez 6.500 €-ra bitarteko Bonu teknologikoa planteatu da, BEZ sartu gabe.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
(Eskaera)
Formularioa
Dokumentazioa:
 • Documentación administrativa: a)Hoja de Solicitud (Anexo 1).b)Declaración Responsable (Anexo 2).c)Ficha de alta de datos bancarios de la persona o entidad solicitante de la ayuda, sellada por la entidad bancaria correspondiente (Anexo 3)d)Copia del DNI del solicitante, si es persona física. e)Si es persona jurídica, copia del CIF del solicitante y, en su caso, DNI del firmante. f)Si es persona jurídica, escritura o documentos de constitución, los Estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipode persona jurídica de que se trate. En el supuesto de las Sociedades Civiles sin personalidad jurídica propia, se incluirá el contrato privado sellado por Hacienda Foral. g) Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. h) Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. i) Documento actualizado de actividades económicas-histórico emitido por la Diputación Foral de Gipuzkoa. j) Certificación del Ayuntamiento de San Sebastián acreditativo de que el solicitante de la ayuda no tiene deudas con el mismo o, en su defecto, autorización expresa para que Fomento de San Sebastián obtenga directamente dicha información del propio Ayuntamiento. Documentación técnica: Presentar una Memoria Descriptiva que recoja el proyecto innovador a desarrollar en el marco de la presente convocatoria, incluyendo los siguientes apartados (Anexo 4. Plantilla de Memoria):a) Título del proyecto. b) Breve descripción del proyecto. c) Datos identificativos y generales de la persona solicitante. d) Antecedentes y Justificación del proyecto. e) Objetivos del proyecto. f) Breve descripción de las fases principales y desarrollo del proyecto. g) Cronograma de trabajo. h) Recursos técnicos y económicos implicados en el proyecto. i) Descripción del equipo de trabajo. j) Resultados esperados en la fase susceptibles de ayudas solicitadas. k) Seguimiento, indicadores de control: entregables, reuniones, etc. l) Vinculación del proyecto con las líneas estratégicas de la ciudad y los sectores estratégicos promovidos.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2016/10/05 - 2016/11/02
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.