Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea bultzatzeko Programa. 2017

LABURPENA
Titulua:
Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea bultzatzeko Programa. 2017
Xedea:
Ikerketa eta garapena sustatu, I+D eta inbertsio proiektuei emandako laguntzaren bidez.
Diru kopurua:
4.341.800 €
Deialdiaren araudia:
 • Convocatoria 2016 (BOG Zk. 48/2017)
  Convocatoria 2016 del Programa de apoyo a la Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 943.112818.Fax: 943.431.299.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Itzuli Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea bultzatzeko Programa. 2017
Ikerketa eta garapena sustatu, I+D eta inbertsio proiektuei emandako laguntzaren bidez.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Hurrengo entitateak izango dira onuradunak: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean dauden erakundeak
Ondorengo atalean aipatzen diren entitateek jaso ahalko dituzte oinarri hauetan erregulatutako laguntzak, baldin eta ez bazaie 2007ko mar txo aren 27ko 3/07 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 12. artikuluan ezarritako debekuetatik bat bera ere ego tzi. Ez eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen amaierako seigarren xedapenak ezarritakoari jarraikiz, sexu diskriminazioa egiteagatik desgaikuntza edo lege debeku kasuren batean daudenak ere.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
4.341.800 €
Muga:
— Fun tzesko-ikerketarako, kostu suben tziogarriaren %100eraino. — Industria-ikerketarako, kostu suben tziogarriaren %50eraino. — Garapen esperimentalerako, kostu suben tziogarriaren %25eraino. — Inber tsio proiektuetarako, kostu suben tziogarriaren %50eraino.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Erantzukizun aitorpena, eranskinean edo bide telematikoz egindako eskaeran dagoen ereduari jarraituz, 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 12. artikuluan ezarritako onuradun izaera lortzeko ezein debekurik ez izatearena. Ez eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen amaierako seigarren xedapenak ezarritakoari jarraikiz, sexu diskriminazioa egiteagatik desgaikuntza edo lege debeku kasuren batean izatearena ere. b) Egiaztagiri administratibo positiboa, organo eskudunak emandakoa, egunean dagoela zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantza koetan ziurtatzen duena. Aipatu den dokumentazioaren ordez, aurkez daiteke eskatzaileak organo kudeatzaileari emandako berariazko baimena datu horiek administrazioetatik zuzenean lortzeko. c) Halakorik izanez gero, eskatzaileak edozein administraziori edo estatu zein nazioarte mailako entitate publiko nahiz pribaturi eskatutako edo haiengandik eskuratutako diru languntzen, sarreren edo baliabideen adierazpena, estatutakoekin bateraezinak diren dirulaguntzak aipatuz. d) Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza sarean egiaztatuta egoteko zuriketa. e) Proiektuaren aurrekontu xehatua, aurreikusitako gastuen izaera zehazten duena. Aipatu behar da nolakoak diren gastu horiek sortzen dituzten ekintzak: funtzezko Ikerketako, industria-ikerketako edo garapen esperimentalkoak. f) Proiektuaren memoria, proiektuaren helburua eta helburu hori lortzeko egingo dituzten ekintzen deskribapena duena. Memorian zehaztuko da zein motatakoa den ekintza bakoitza: funtzezko-ikerketako, industria-ikerketako edo garapen esperimentalkoa. Memoria barruan, hasteko eta bukatzeko datak dituen proiektuaren planing-a ere sartuko da. Horrez gain, memoriak jaso behar du: I+G enpresetako unitateen gidari tza peko I+G lankide tzako proiektuetarako: proiektua garatzeko beste erakunde batzuen lankidetzarekin egindako lanaren deskribapena, gauzatze aren efektu bultzatzailea, aurreikusitako emaitzak, langileen CVa, eta behar den informazio guztia 6.1 onarrian zehazten diren proiektuaren irizpideen balorazioa egiteko eta diru lagun tza kalkulatzeko, hala badagokio. I+G Unitate berriak sor tzeko proiektuetarako: Unitate berriaren plan estrategikoa: Bertan zehaztuko dira: lan egiteko erabiliko diren oinarrizko teknologiak, inguruko eta nazioarteko zentroekin erabiliko den lankidetza estrategia, finantziazio estrategiak, I+G buruz epe ertain eta luzera aurreikusten diren emaitzak, (argitalpenak, patenteak, produktu berrien garapenanegozio berriak, baimenak, kongresuetan parte har tzea...), unitate berriko langileei buruzko aurreikuspena, euskara erabil tzeari eta gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasunari buruzko estrategia, eta I+G Unitateari buruzko irizpideak baloratzeko behar den informazio guztia (6.2. onarria). Inber tsio proiektuetarako: inber tsioaren deskribapena, inbertsioa erabiliko den ikertze lerro edo lerroak, ekipamendu edo azpiegitura berritasunaren zuriketa eta eskatzen duen informazio guztia 6.3 oinarrian zehazten diren proiektuaren irizpideen balorazioa egiteko. Ahal bada fabrikazio aurreratuan, energian eta biozientzien/osasunean arloan I+G proiektuetarako: proiektua garatzeko beste erakunde batzuen lankidetza rekin egindako lanaren deskribapena, nola txertatzen den euskal estrategietan arlo horiei dagokionez, aurreikusitako emai tzak eta eskazen duen informazio guztia 6.4 oinarrian zehazten diren proiektuaren irizpideen balorazioa egiteko. g) Aurkezten duen entitatearen eta ikerketa taldearen edo taldeen memoria: lankideen egitura eta profila (ikertzaileak, doktoreak, emakumeak,...), egindako proiektuak, argitalpenak, produktu berrien garapena, patenteak, zentro, unibertsitate eta beste entitate batzuekin lankidetza, europar eta nazioarteko proiektuak, euskararen erabilera sustatzeko ekintzak, gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasunari buruzko estrategia, eta entitateari, edota ikerketa taldeari edo negozio unitateari buruzko irizpideak baloratzeko behar den informazio guztia. Horrez gain, memoriak jaso behar du: Enpresetako I+G Unitatetarako: I+G Unitatearen enpresa kideei buruz honako informazio hau zehaztuko da: partaidetza por tzen tajea, enpresen tamaina eta aipagarria izan daitekeen edozein datu. Enpresetako I+G Unitate berrietarako: Langileen CVak sartuko dira. I+G Unitatearen enpresa kideei buruz honako hau zehaztuko da: garatutako produktu berriak, patenteak, europar proiektuak, zentro eta unibertsitateekin lankidetza, doktoreak, euskararen erabilera susta tzeko ekintzak, gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasunari buruzko estrategia, eta aipagarria izan daitekeen edozein datu.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2017/03/09 - 2017/04/06
Ebazteko epea:
Diru laguntza emateko ala ukatzeko ebazpena eta horren jakinarazpena egiteko gehienezko epea 6 hilabetekoa izango da, deialdia argitaratu eta biharamunetik aurrera hasita.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.