Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea bultzatzeko Programa. 2016

LABURPENA
Titulua:
Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea bultzatzeko Programa. 2016
Xedea:
Ikerketa eta garapena sustatu, I+D eta inbertsio proiektuei emandako laguntzaren bidez.
Diru kopurua:
4.341.800 €
Deialdiaren araudia:
 • Convocatoria 2016 (BOG Zk. 75/2016)
  Convocatoria 2016 del Programa de apoyo a la Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 943.112818.Fax: 943.431.299.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Itzuli Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea bultzatzeko Programa. 2016
Ikerketa eta garapena sustatu, I+D eta inbertsio proiektuei emandako laguntzaren bidez.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Hurrengo entitateak izango dira onuradunak: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean dauden erakundeak
Ondorengo atalean aipatzen diren entitateek jaso ahalko dituzte oinarri hauetan erregulatutako laguntzak, baldin eta ez bazaie 2007ko mar txo aren 27ko 3/07 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 12. artikuluan ezarritako debekuetatik bat bera ere ego tzi. Ez eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen amaierako seigarren xedapenak ezarritakoari jarraikiz, sexu diskriminazioa egiteagatik desgaikuntza edo lege debeku kasuren batean daudenak ere.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
4.341.800 €
Muga:
Proiektu bakoi tzeko gehienezko diru lagun tza 100.000 eurokoa izango da.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Erantzukizun aitorpena, bide telematikoz egindako eskaeran dagoen ereduari jarraituz, 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 12. artikuluan ezarritako onuradun izaera lortzeko ezein debekurik ez izatearena eta, kasua bada, azken hiru zerga-ekitaldietan jasotako «de minimis» laguntzei buruz aitortu beharko du. b) Egiaztagiri administratibo positiboa, organo eskudunak emandakoa, egunean dagoela zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzakoetan ziurtatzen duena. Aipatu den dokumentazioaren ordez, aurkez daiteke eskatzaileak organo kudeatzaileari emandako berariazko baimena datu horiek administrazioetatik zuzenean lortzeko. c) Halakorik izanez gero, eskatzaileak edozein administraziori edo estatu zein nazioarte mailako entitate publiko nahiz pribaturi eskatutako edo haiengandik eskuratutako diru laguntzen, sarreren edo baliabideen adierazpena, estatutakoekin bateraezinak diren diru laguntzak aipatuz. d) I+G enpresetako unitateen I+G proiektuetarako. Proiektuaren memoria edo jardueraren edukia: Proiektuaren ekintzen deskribapena, langileen CVa, proiektua garatzeko beste erakunde batzuen lankidetzarekin egindako lanaren deskribapena, gauzatzearen efektu bultzatzailea, aurreikusitako emaitzak, aurrekontu zehatza, «planning»-a, eta behar den informazio guztia 6.1 oinarrian zehazten diren proiektuaren irizpideen balorazioa egiteko eta diru laguntza kalkulatzeko, hala badagokio. I+G Unitatearen memoriaren edukia: Burutu diren proiektuak patenteak, argitalpenak, zentro, unibertsitate eta veste erakundeekin egindako lankidetzak, lankideen egitura eta profila, euskararen erabilera sustatzeko ekintzak, gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasunari buruzko estrategia, eta erakundeari buruzko irizpideak baloratzeko behar den informazio guztia. I+G Unitatearen enpresa kideei buruz honako informazio hau zehaztuko da: Partaidetza portzentajea, enpresen tamaina eta aipagarria izan daitekeen edozein datu. e) I+G Unitate berriak sor tzeko proiektuetarako. Unitate berriaren plan estrategikoa: Bertan zehaztuko dira: Lan egiteko erabiliko diren oinarrizko teknologiak, inguruko eta nazioarteko zentroekin erabiliko den lankidetza estrategia, finantziazio estrategiak, I+G buruz epe ertain eta luzera aurreikusten diren emaitzak, (argitalpenak, patenteak, produktu berrien garapena, negozio berriak, baimenak, kongresuetan parte hartzea.), unitate berriko langileei buruzko aurreikuspena, euskara erabiltzeari eta gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasunari buruzko estrategia, eta I+G Unitateari buruzko irizpideak baloratzeko behar den informazio guztia (6.2. oinarria). I+G Unitateko langileak: Langileen CVak sartuko dira. I+G Unitatearen enpresa kideei buruz honako hau zehaztuko da: Partaidetza portzentajea, tamaina, patenteak, europar proiektuak, zentro eta unibertsitateekin lankidetza, doktoreak, euskararen erabilera sustatzeko ekintzak, gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasunari buruzko estrategia, eta aipagarria izan daitekeen edozein datu. f) Inbertsio proiektuetarako. Proiektuaren memoria honako dokumentu hauek barne direla: Inbertsioaren deskribapena, inbertsioa erabiliko den ikertze lerroa edo lerroak, ekipamendu berritasunaren zuriketa, ekipamendua eskatzen duten ikerketa taldearen edo taldeen memoria, zentroaren memoria, aurrekontu xehatua, «planning»-a, eta Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea bultzatzeko Programak eskatzen duen informazio guztia 6.4 oinarrian zehazten diren proiektuaren irizpideen balorazioa egiteko. g) Biozientzien, mikro eta nanoteknologien, manufakturing aurreratuan eta energia berrien proiektuen esparruan egiten diren I+G proiektuetarako. Proiektuaren memoria, honako dokumentu hauek barne direla: Proiektuaren ekintzen deskribapena, langileen CVa, proiektua garatzeko beste erakunde batzuen lankidetzarekin egindako lanaren deskribapena, nola txertatzen den euskal estrategietan arlo horiei dagokienez, aurreikusitako emaitzak, aurrekontu zehatza, «planning»-a, eta Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea bultzatzeko Programak eskatzen duen informazio guztia 6.3 oinarrian zehazten diren proiektuaren irizpideen balorazioa egiteko eta diru laguntza kalkulatzeko, hala badagokio.
 • a) Declaración responsable, conforme al modelo que se incluye en el anexo o en la solicitud telemática, de no hallarse incursa en cualesquiera de las prohibiciones para obtener la condición de entidad beneficiaria establecidas en el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa ni en prohibición legal o inhabilitación por discriminación por razón de sexo de conformidad con lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. b) Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. Dicha documentación podrá sustituirse por la autorización expresa al órgano gestor para que recabe directamente los referidos datos de las administraciones competentes para emitirlos. c) Declaración, en su caso, de las subvenciones, ingresos o recursos que la entidad solicitante hubiese solicitado u obtenido para la misma finalidad, procedente de cualquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, indicando las subvenciones que resulten incompatibles con las solicitadas. d) Justificación de la acreditación en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. e) Presupuesto detallado del proyecto, en el que se concrete la naturaleza de los gastos previstos, así como las tareas que los originarán, especificando si corresponden a tareas de investigación fundamental, de investigación industrial o de desarrollo experimental. f) Memoria del proyecto que contenga los objetivos del mismo y la descripción de las actividades a realizar para alcanzarlos. Se especificará para cada actividad si corresponde a investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental. Se incluirá también el planing del proyecto en el que consten las fechas de inicio y finalización. Además la memoria contendrá: Para los proyectos de I+D en colaboración, liderados por las Unidades de I+D empresarial: descripción de las colaboraciones con otras entidades para su desarrollo, efecto tractor que tendrá su ejecución, resultados previstos, C.V. de las personas que lo llevarán a cabo, y, toda la información necesaria para la valoración de los criterios vinculados al proyecto en la Base 6.1 y para el cálculo de la subvención, en su caso. Para los proyectos de creación de nuevas Unidades de I+D: Plan estratégico de la nueva Unidad: en el que se detallarán las tecnologías base en las que trabajará, la estrategia de colaboración con otros centros del entorno y a nivel internacional, las estrategias de financiación, los resultados previstos a medio- largo plazo en relación con el I+D que realice (publicaciones, patentes, desarrollo de nuevos productos y procesos, nuevos negocios, licencias, participación en congresos...), previsión de personal en la nueva Unidad, estrategia en relación al uso del euskera y a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y toda la información necesaria para la evaluación de los criterios relativos a la Unidad de I+D (Base 6.2). Para los proyectos de inversión: descripción de la inversión a realizarse, línea o líneas de investigación en las que está previsto utilizar la inversión, justificación de la novedad del equipamiento o de la infraestructura, y toda la información necesaria para la valoración de los criterios vinculados al proyecto en la Base 6.3. Para los proyectos de I+D preferentemente en las áreas de fabricación avanzada, energía y biociencias/salud: descripción de las colaboraciones con otras entidades para su desarrollo, encuadre en las estrategias vascas definidas en relación con estas áreas, resultados previstos, y, toda la información necesaria para la valoración de los criterios vinculados al proyecto en la Base 6.4. g) Memoria de la entidad y del grupo o grupos de investigación que presentan el proyecto que incluirá: estructura y perfil del personal que lo compone (investigadores, doctores, mujeres,...), proyectos realizados, publicaciones, productos desarrollados, patentes, colaboraciones con centros, universidades y otras entidades, proyectos europeos e internacionales, acciones que promuevan el uso del euskera, estrategia en relación a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y toda la información necesaria para la valoración de los criterios relativos a la entidad y/o al grupo de investigación o Unidad de Negocio. Además la memoria contendrá: Para las Unidades de I+D empresarial: Se detallará, en relación con las empresas socias de la Unidad de I+D, su porcentaje de participación, el tamaño de estas empresas y cualquier dato que se considere relevante. Para las nuevas Unidades de I+D empresarial: C.V de las personas que la integrarán. Se detallará, en relación con las empresas socias de la Unidad de I+D: nuevos productos desarrollados, proyectos europeos, colaboraciones con centros y universidades, doctores, acciones que promuevan el uso del euskera, estrategia en relación a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y cualquier dato que se considere relevante.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2016/04/22 - 2016/05/25
Ebazteko epea:
Diru laguntza emateko ala ukatzeko ebazpena eta horren jakinarazpena egiteko gehienezko epea 6 hilabetekoa izango da, deialdia argitaratu eta biharamunetik aurrera hasita.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.