Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea bultzatzeko Programa. 2015

LABURPENA
Titulua:
Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea bultzatzeko Programa. 2015
Xedea:
Oinarri hauek arau tzen dituzten diru laguntzen xedea da Gipuzkoan ikerketa eta garapena bul tzatzea, honakoen ikerketa proiektuak eta inbertsioak lagunduz: Ikerketa zentroak, teknologia zentroak, I+G Unitateak, unibertsi tateak eta bestelako erakundeak baldin eta 2. oinarrian zehazten diren baldintzak betetzen badituzte.
Diru kopurua:
3.000.000 € (2015: 1.800.000 €; 2016: 1.200.000 €)
Araudia:
 • 2014ko deialdia (GAO Zk. 84/2014)
  Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea bultzatzeko Programaren 2014ko deialdia.
 • 2015eko deialdia (GAO Zk. 118/2015)
  Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Sarea» programaren diru laguntzen 2015eko deialdia.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Deialdia egiten duen organoa:
Berrikuntza eta Jakintzaren Gizartea Saila
Erakunde erabakigarria:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bertan emandako arreta:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Telefono bidezko arreta:
Telefono: 943.112818.Fax: 943.431.299.
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Itzuli Plaza Gipuzkoa z/g, solairuarte. 20004 Donostia-San Sebastián
Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea bultzatzeko Programa. 2015
Oinarri hauek arau tzen dituzten diru laguntzen xedea da Gipuzkoan ikerketa eta garapena bul tzatzea, honakoen ikerketa proiektuak eta inbertsioak lagunduz: Ikerketa zentroak, teknologia zentroak, I+G Unitateak, unibertsi tateak eta bestelako erakundeak baldin eta 2. oinarrian zehazten diren baldintzak betetzen badituzte.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Oinarri arautzaile hauetan ezarritako laguntzen onuradun izango dira Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean dauden erakundeak (2002ko urriaren 1eko 221/2002 Dekretuak arautua), unibertsitateko eskola, sail eta institutuak eta osasun arloko I+Geko ikerketa taldeak eta unitateak.
Entitate onuradunak irabazi asmorik gabeko erakundeak izango dira eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatuta egongo dira. Ezin izango dute I+G proiekturik aurkeztu talde lehiakortzat jotzen diren Euskal Herriko Unibertsitateko taldeak, horregatik Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren laguntzak jasotzen baitituzte.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
3.000.000 € (2015: 1.800.000 €; 2016: 1.200.000 €)
Muga:
Proiektu bakoi tzeko gehienezko diru lagun tza 100.000 eurokoa izango da.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • a) Erantzukizun aitorpena, bide telematikoz egindako eskaeran dagoen ereduari jarraituz, 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 12. artikuluan ezarritako onuradun izaera lortzeko ezein debekurik ez izatearena eta, kasua bada, azken hiru zerga-ekitaldietan jasotako «de minimis» laguntzei buruz aitortu beharko du. b) Egiaztagiri administratibo positiboa, organo eskudunak emandakoa, egunean dagoela zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzakoetan ziurtatzen duena. Aipatu den dokumentazioaren ordez, aurkez daiteke eskatzaileak organo kudeatzaileari emandako berariazko baimena datu horiek administrazioetatik zuzenean lortzeko. c) Halakorik izanez gero, eskatzaileak edozein administraziori edo estatu zein nazioarte mailako entitate publiko nahiz pribaturi eskatutako edo haiengandik eskuratutako diru laguntzen, sarreren edo baliabideen adierazpena, estatutakoekin bateraezinak diren diru laguntzak aipatuz. d) I+G enpresetako unitateen I+G proiektuetarako. Proiektuaren memoria edo jardueraren edukia: Proiektuaren ekintzen deskribapena, langileen CVa, proiektua garatzeko beste erakunde batzuen lankidetzarekin egindako lanaren deskribapena, gauzatzearen efektu bultzatzailea, aurreikusitako emaitzak, aurrekontu zehatza, «planning»-a, eta behar den informazio guztia 6.1 oinarrian zehazten diren proiektuaren irizpideen balorazioa egiteko eta diru laguntza kalkulatzeko, hala badagokio. I+G Unitatearen memoriaren edukia: Burutu diren proiektuak patenteak, argitalpenak, zentro, unibertsitate eta veste erakundeekin egindako lankidetzak, lankideen egitura eta profila, euskararen erabilera sustatzeko ekintzak, gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasunari buruzko estrategia, eta erakundeari buruzko irizpideak baloratzeko behar den informazio guztia. I+G Unitatearen enpresa kideei buruz honako informazio hau zehaztuko da: Partaidetza portzentajea, enpresen tamaina eta aipagarria izan daitekeen edozein datu. e) I+G Unitate berriak sor tzeko proiektuetarako. Unitate berriaren plan estrategikoa: Bertan zehaztuko dira: Lan egiteko erabiliko diren oinarrizko teknologiak, inguruko eta nazioarteko zentroekin erabiliko den lankidetza estrategia, finantziazio estrategiak, I+G buruz epe ertain eta luzera aurreikusten diren emaitzak, (argitalpenak, patenteak, produktu berrien garapena, negozio berriak, baimenak, kongresuetan parte hartzea.), unitate berriko langileei buruzko aurreikuspena, euskara erabiltzeari eta gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasunari buruzko estrategia, eta I+G Unitateari buruzko irizpideak baloratzeko behar den informazio guztia (6.2. oinarria). I+G Unitateko langileak: Langileen CVak sartuko dira. I+G Unitatearen enpresa kideei buruz honako hau zehaztuko da: Partaidetza portzentajea, tamaina, patenteak, europar proiektuak, zentro eta unibertsitateekin lankidetza, doktoreak, euskararen erabilera sustatzeko ekintzak, gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasunari buruzko estrategia, eta aipagarria izan daitekeen edozein datu. f) Inbertsio proiektuetarako. Proiektuaren memoria honako dokumentu hauek barne direla: Inbertsioaren deskribapena, inbertsioa erabiliko den ikertze lerroa edo lerroak, ekipamendu berritasunaren zuriketa, ekipamendua eskatzen duten ikerketa taldearen edo taldeen memoria, zentroaren memoria, aurrekontu xehatua, «planning»-a, eta Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea bultzatzeko Programak eskatzen duen informazio guztia 6.4 oinarrian zehazten diren proiektuaren irizpideen balorazioa egiteko. g) Biozientzien, mikro eta nanoteknologien, manufakturing aurreratuan eta energia berrien proiektuen esparruan egiten diren I+G proiektuetarako. Proiektuaren memoria, honako dokumentu hauek barne direla: Proiektuaren ekintzen deskribapena, langileen CVa, proiektua garatzeko beste erakunde batzuen lankidetzarekin egindako lanaren deskribapena, nola txertatzen den euskal estrategietan arlo horiei dagokienez, aurreikusitako emaitzak, aurrekontu zehatza, «planning»-a, eta Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarea bultzatzeko Programak eskatzen duen informazio guztia 6.3 oinarrian zehazten diren proiektuaren irizpideen balorazioa egiteko eta diru laguntza kalkulatzeko, hala badagokio.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2015/06/21 - 2015/07/21
Ebazteko epea:
Diru laguntza emateko ala ukatzeko ebazpena eta horren jakinarazpena egiteko gehienezko epea 6 hilabetekoa izango da, deialdia argitaratu eta biharamunetik aurrera hasita.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.