Egoitza elektronikoa

Administrari Laguntzailea

2022/07/30 - 2022/08/18
Inprimatu

Bizkaia
Laburpena
Nork eskaintzen du?:
Atxondoko Udala
Lehiaketa:
Administrari Laguntzailea
Lanpostua:
Administrari Laguntzailea
Plaza-kopurua:
1
Mota:
Funtzionarioa
Kontratu-mota:
Funtzionarioa
Taldea:
C2
Eginkizunak eta atazak:

— Liburutegia administratzea.

— Zerbitzuak planifikatzea, gabeziak eta hobekuntzak zehaztuz.

— Beste erakunde eta liburutegi batzuekin harremanak izatea.

— Zerbitzuaren mekanizazioa antolatzea.

— Funts bibliografikoak hautatzea eta erostea.

— Berrikuntza bibliografikoak eta liburutegien antolamendua eguneratuta edukitzea.

— Funtsak garbitzeko arauak proposatzea.

— Erabiltzaileen desideratak eta argitaletxeek eta banatzaileek bidalitako berrikuntzak aztertzea.

— Bolumenak katalogatu, sailkatu eta erregistratzea.

— Beren erabilera bereziagatik edo arauak aldatzeagatik behar diren materialak katalogatzea.

— Aldizkariak, CDak, partiturak eta bestelako material bereziak katalogatzea.

— Bildumaren kontserbazioa biltegiratzea, ordenatzea eta mantentzea.

— Erabiltzaileei arreta pertsonala eta telefono bidezkoa ematea.

— Liburutegiko programen eta zerbitzuen zabalkundea sustatzea.

— Zerbitzuaren estatistikak egitea.

— Zerbitzuaren aurrekontuan laguntzea.

— Altzari, ekipo eta instalazioen beharrak aztertzea.

— Urteko memoria egitea.

— Haurren irakurketa sustatzeko urteko programak egitea eta gauzatzea.

— Funtsak zigilatu, erregistratu, katalogatu, ehundu eta ordenatzeko prozesu teknikoa egitea.

— Bazkideen txartelak egitea.

— Erabiltzaileen oinarri informatiko bat egitea eta eguneratzea.

— Behar diren diru-laguntzen eskabideak betetzea.

— Erabiltzaileen estatistika eta mailegua hilero Eusko Jaurlaritzari bidaltzea.

— Aldizka EINek liburutegien estatistika bidaltzea.

— Irakurketa sustatzeko kanpainan, eskola-bisitetarako ordutegiak eta talde-saioak ezartzea.

— Mailegu-hartzaileen erregistroa eramatea; maileguak erreklamatzea

— Liburutegien arteko harremanak.

— Herriko kultur jarduerekin elkarlanean aritzea.

— KZgunearen maneiuan eta funtzionamenduan laguntzea.

— Bake-Epaitegia.

Titulazioa:

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako edo Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko graduatu-titulua eta lehen graduko lanbide-heziketako titulua edo baliokideak izatea, edo titulu hori lortzeko eskubideak ordainduta izatea

 

Hizkuntza eskakizuna:

Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko C1 maila edo IVAPeko Ziurtagiri Ofiziala izatea, 3. hizkuntza-eskakizuna edo goragokoa duela egiaztatzen duena.

Beste baldintza batzuk:

1) Europar Batasuneko estatu kideren bateko nazionalitatea izatea edo, EBk izenpetu eta Espainiako estatuak berretsitako nazioarteko itunen arabera, langileen joan-etorri askea aplikatu behar zaion estaturen bateko herritartasuna izatea (Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 5/2015 Legearen testu bateginaren 57. artikuluan xedatutakoaren arabera). Edo, bestela, EBko estatu kideetako nazionalen ezkontidea izatea – Betiere legez bananduta ez badaude – Edo haien ondorengoa izatea – 21 urtetik beherakoak badira edo nagusi eta mendekoak badira.

2) Gutxienez hamasei urte beteta izatea eta, gehienez ere, nahitaezko erretiroa hartzeko adina.

3) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako edo Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko graduatu-titulua eta lehen graduko lanbide-heziketako titulua edo baliokideak izatea, edo titulu hori lortzeko eskubideak ordainduta izatea. Atzerriko titulazioen kasuan, homologazioa egiaztatzen duen egiaztagiria eduki beharko da.

4) Esleitutako zereginak betetzeko gaitasun funtzionala izatea. Ez izatea gaixotasunik, ez eta mugapen fisikorik edo psikikorik ere, egin beharreko eginkizun eta zerbitzuak normaltasunez betetzea bateraezina edo galarazten duenik. Alderdi hori dagokion osasun-azterketaren bidez egiaztatuko da.

5) Administraziotik diziplina-espediente bidez bananduta ez egotea, eta agindutako eginkizunak betetzeko desgaituta ez egotea. Ez izatea gaixotasunik, ez eta mugapen fisikorik edo psikikorik ere, egin beharreko eginkizun eta zerbitzuak normaltasunez betetzea bateraezina edo galarazten duenik. Alderdi hori dagokion osasun-azterketaren bidez egiaztatuko da.

6) Diziplina-espediente bidez, edozein herri-administraziotako edo autonomia-erkidegoetako konstituzio- edo estatutu-organotako zerbitzutik banandua edo kaleratua ez izatea, eta, ebazpen judizial bidez, enplegu edo kargu publikoetarako erabateko desgaikuntza edo desgaikuntza berezia ez izatea, ez eta funtzionarioen kidegoan edo eskalan sartzeko, edo lan-kontratuko langileen kasuan betetzen zituzten antzeko eginkizunak betetzeko desgaikuntza absolutu edo ezgaituta ez egotea ere. Beste estatu bateko nazionalitatea izanez gero, desgaituta edo egoera baliokidean ez egotea, eta diziplina-zehapenik edo baliokiderik ez izatea, bere estatuan baldintza berberetan enplegu publikora iristea eragozten duenik.

7) Ezintasuneko edo bateraezintasuneko legezko kausaren batean ez egotea.

8) Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko C1 maila edo IVAPeko Ziurtagiri Ofiziala izatea, 3. hizkuntza-eskakizuna edo goragokoa duela egiaztatzen duena, eta/edo ziurtagiri edo diploma baliokideak, lanpostuak derrigortasun-data igarota badu.

9) Word Aurreratuko, Bikain Aurreratuko eta Outlookeko IT txartelak izatea.

Onartzea
Aurrez aurrekoa:

Eskabideak udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztu ahal izango dira, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako moduan. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, posta-bulegoetan aurkeztutako eskabideak gutun-azal irekian aurkeztuko dira, posta-funtzionarioak data eta zigilua jar diezaien, eskabideak aurkezteko epearen barruan ziurtatu aurretik

 

Deialdia
Gaiak:

Zati Orokorra

1. gaia. Toki-korporazioetako langileak. Egitura eta motak. Erakunde publikoetako langileen eskubideak eta betebeharrak. Bateraezintasunak. Diziplina-araubidea.

2. gaia. Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua. Egitura eta oinarrizko printzipioak. Eskumenen banaketa.

3. gaia. Toki-administrazioa. Udal-antolaketa.

4. gaia. Administrazio Prozedura: kontzeptua. Administrazio-prozeduraren faseak. Zati Espezifikoa

5. gaia. Bibliografia, definizioa, motak eta bilakaera historikoa.

6. gaia. Sailkapen-sistemak. Sailkapen hamartar unibertsala.

7. gaia. Bilduma bibliografikoaren kudeaketa. Hondoa eskuratzea, erregistratzea, zigilatzea, antolatzea eta kokatzea hautatzea.

8. gaia. Liburutegietako katalogoak: kontzeptua, motak eta helburuak. OPAC. Katalogo kolektibo nagusiak.

9. gaia. Dokumentuak eskuratzeko zerbitzua. Etxeko mailegua. Liburutegien arteko mailegua. Erreberentzia eta informazio bibliografikoko zerbitzuak, informazioaren hedapen selektiboa.

10. gaia. Identifikazio bibliografikoaren normalizazioa. ISBN, ISSN eta nazioarteko beste zenbaki batzuk.

11. gaia. Informazio bibliografikoa trukatzeko formatuak. MARC formatua.

12. gaia. Liburutegi-zerbitzuen kontzeptua eta eginkizuna.

13. gaia. Liburutegi publikoa. Zerbitzu desberdinak. Liburutegi nazionalak, unibertsitate-liburutegi espezializatuak, haur- eta eskola-liburutegiak.

14. gaia. Mailegu-zerbitzua liburutegi publiko batean. Erabiltzaileei arreta ematea. Hainbat erabiltzaile-tipologia.

15. gaia. Materialen antolamendua eta kontserbazioa.

16. gaia. Liburutegiak kudeatzeko programak: Absysnet.

17. gaia. Antolamendua eta eskumena: lehen auzialdiko eta instrukzioko epaitegiak, zigor-arloko epaitegiak, administrazioarekiko auzietako epaitegiak, lan-arloko epaitegiak, espetxe-zaintzako epaitegiak, adingabeen epaitegiak, Alacanteko merkataritza- eta erkidego-markako epaitegiak, emakumeen aurkako indarkeriaren epaitegiak eta bake-epaitegiak.

18. gaia. Herritarrek Justiziaren aurrean dituzten Eskubideen Gutuna. Informazio-, arreta- eta kudeaketa-eskubideak, jarduerak eta funtzionarioak identifikatzeko eskubideak, hizkuntza-eskubideak. Herritarra laguntzen eta ordezkatzen duten profesionalen aurreko eskubideak: abokatuak, prokuradoreak, lan-harremanetako graduatuak. Doako justiziarako eskubidea.

19. gaia. Bulego judizialaren modernizazioa. Bulego judizial berria: botere Judizialaren Lege Organikoan arautzea. Justizia Administrazioa eta teknologia berriak: idazkiak eta dokumentuak bide telematikoz aurkeztea. Espediente digitalaren eta sinadura digitalaren kontzeptua. Bideokonferentzia. Datuak babesteko legeriak aplikazio informatikoen erabileran duen eragina.

20. gaia. Prozedura Zibilaren 1/2000 Legeko deklarazio-prozedurak: judizio arrunta; hitzezko judizioa; prozedura bereziak. Prozedura Zibilaren Legean prozesu bereziei buruz dauden nozio orokorrak. Ezkontza-prozesuak eta prozedura monitorioa bereziki kontuan hartzea; epaiketa monitorioan ordainketa-errekerimendua egitea. Borondatezko jurisdikzioaren nozio orokorrak.

21. gaia. Betearazpen-prozedurak Prozedura Zibilaren Legean. Diruzko betearazpena, diruzkoa ez dena eta kasu bereziak: oinarrizko nozioak. Kautelazko neurriak. Enbargo-eginbidea, botatzeko eginbidea, mugiarazteak eta gordailu judizialak.

22. gaia. Prozedura penalak Prozedura Kriminalaren Legean: arrunta, laburtua, delitu arinen eta zinpeko delituen gaineko epaiketa. Aipamen berezia epaiketa azkarrei.

23. gaia. Egintza prozesalak. Prozesuko egintzen betekizunak: a) lekua; b) denbora: epe-mugak eta epeak: epeen zenbaketa; c) forma (hizkuntza ofiziala kontuan hartzea). Egintzen akatsak: deuseztasuna, deuseztagarritasuna, irregulartasuna; akatsak zuzentzea.

24. gaia. Organo judizialen ebazpenak. Ebazpen judizialen motak: edukia eta ezaugarriak. Kide anitzeko organo judizialen ebazpenak. Justizia Administrazioaren letraduaren ebazpenak.

25. gaia. Beste auzitegi eta agintari batzuekiko komunikazio-egintzak: ofizioak eta manamenduak. Laguntza judiziala: exhortoak eta aginduak prozesu penalean. Nazioarteko lankidetza juridikoa: erreguzko komisioak.

26. gaia. Alderdiei eta prozesuan parte hartzen duten beste batzuei jakinarazteko egintzak: jakinarazpenak, errekerimenduak, zitazioak eta epatzeak. Jakinarazpenak, zitazioak eta aginduak zigor-arloko prozesuan. Jakinarazteko moduak eta teknologia berriak.

27. gaia. Erregistro Zibila. Erregistro zibilen gaur egungo antolaketa Espainian. Horietaz arduratzen diren funtzionarioak. Erregistroko liburuak eta atalak. Liburu osagarriak. Erregistroko aktak. Jaiotza, ezkontza eta heriotzaren inskripzioak. Tutoretzak eta legezko ordezkaritzak inskribatzea. Nazionalitatea eta auzotasun zibila. Ziurtagiriak. Erregistro Zibileko espedienteak.