Egoitza elektronikoa

Udal-eraikinak garbitzeko langilea

2022/08/14 - 2022/09/02
Inprimatu

Bizkaia
Laburpena
Nork eskaintzen du?:
Larrabetzuko Udala
Lehiaketa:
Udal-eraikinak garbitzeko langilea
Lanpostua:
Udal-eraikinak garbitzeko langilea
Plaza-kopurua:
1
Mota:
Lan-kontratu finkoa
Kontratu-mota:
Lan-kontratu finkoa
Eginkizunak eta atazak:

Zerbitzu honen esku uzten diren udal instalazio guztiak egunero garbitzea: udaletxea, haurreskola, txokoa, udal bulegoak, Errebale Jauregia, Anguleri Kulturetxea, erromesen atari eta aterpetxeko sarrera eta Udalak erabakitzen duen beste edozein udal. Udalaren menpeko zentroen urteko garbiketa-lan sakonak, bai eta ezohiko edo noizbehinkako garbiketarekin zerikusia duten beste lan batzuk ere. Bere lanen artean zerbitzua emateko behar diren baliabide materialen kudeaketa ere egongo da. Hori guztia indarrean dagoen LPZren arabera egingo da.

Titulazioa:

Eskolatze-ziurtagiria, DBH mailako ziurtagiria, Oinarrizko Lanbide Heziketa edo baliokidea

Hizkuntza eskakizuna:

1. HE, derrigorrezkoa

Beste baldintza batzuk:

— Espainiako nazionalitatea izatea, beste estatu batzuetako nazionalak enplegu publikoan sartzeko xedatutakoari kalterik egin gabe.
— Zereginak betetzeko gaitasun funtzionala izatea.
— Hamasei urte beteta izatea eta, hala badagokio, nahitaezko erretiroaren gehieneko adina ez gainditzea.
— Diziplina-espediente bidez, edozein administrazio publikoren zerbitzutik edo autonomia-erkidegoetako konstituzio- edo estatutu-organoetatik bereizita ez egotea, eta ebazpen judizial bidez enplegu edo kargu publikoetarako, funtzionarioen kidegoan edo eskalan sartzeko edo lan-kontratuko langileen kasuan betetzen zituzten antzeko eginkizunak betetzeko desgaikuntza absolutua edo berezia ez izatea. Beste estatu bateko nazionalitatea izanez gero, desgaituta edo egoera baliokidean ez egotea, eta bere estatuan enplegu publikora iristea eragozten duen diziplina-zehapenik edo baliokiderik ez izatea.
— Indarreko legerian jasotako ezintasunen bat ez izatea.
— Deialdi honetako lehenengo oinarrian ezarritako titulu galdagarria edo baliokidea edukitzea, edo eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean lortzeko moduan egotea. Hala badagokio, baliokidetasuna izangaiak aurkeztu beharko du, kasuan kasuko administrazio eskudunak horretarako emandako ziurtagiriaren bidez.
— Beste estatu batzuetako nazionalentzat:
— Europar Batasuneko estatu kideetako nazionalitatea dutenek, espainiarren ezkontideak eta Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako nazionalitatea dutenek, baldin eta zuzenbidez bananduta ez badaude, eta haien ondorengoek eta ezkontidearen ondorengoek, baldin eta zuzenbidez bananduta ez badaude, hogeita bat urtetik beherakoak badira edo adin horretatik gorakoak badira, Europar Batasunak egindako nazioarteko itunen aplikazio-eremuan sartuta dauden pertsonek, baldin eta Espainian legezko administrazio publikoak badira, eta Espainian, Espainian, Espainian, administrazio publikoak izanik, beren egoitza askatasunean duten langileak.

Onartzea
Aurrez aurrekoa:

Eskabideak udal honetako alkate-udalburuari zuzenduko zaizkio, eta Udalaren Sarrerako Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako moduan. Ahal dela, Udalean bertan edo www.larrabetzu.eus  orrian emango deneredu-instantzia erabiliko da

Deialdia
Gaiak:

Zati orokorra
1. gaia. 1978ko Espainiako Konstituzioa. Printzipio orokorrak. Oinarrizko eskubideak eta betebeharrak.
2. gaia. Gorteak. Gobernuak. Botere Judiziala.
3. gaia. Toki-administrazioa. Kontzeptua. Barne hartzen dituen erakundeak. Udalerria: kontzeptua. Udal gobernu-organoak.
4. gaia. Udalerria: lurraldea eta biztanleria.
5. gaia. Tokiko sektore publikoko langileak. Eskubideak eta betebeharrak.
Zati espezifikoa
1. gaia: garbiketaren kontzeptu orokorrak eta lurzoruen fitxa teknikoak.
2. gaia: lurzoruetarako oinarrizko tratamenduak.
3. gaia: garbiketako makineria.
4. gaia: garbiketa-sistemak.
5. gaia: ikastetxe publikoen garbiketa. Administrazio-eremuak garbitzea.
6. gaia: bainugela garbitzea.
7. gaia: oinarrizko garbiketa-erremintak eta -tresnak.
8. gaia: garbiketako produktu kimikoak.
9. gaia: biltegiak/tailerrak eta kanpokoak garbitzea.
10. gaia: garbiketaren alderdi ekologikoak. Hondakinak ezabatzea.
11. gaia: garbiketa-zerbitzuaren antolamendua eta kontrola. Lan-ekipoak. Garbiketako langileen eginkizunak.
12. gaia: garbiketaren kalitatea.
13. gaia: laneko arriskuen prebentzioa garbiketa-lanetan.