Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Akuikultura instalazioak eraikitzea eta zabaltzea

Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzak akuikulturako planta bat, kontinentala zein itsasokoa, instalatzeko eta ustiatzeko administrazio-baimena ematen du, Kosten Zuzendaritza Nagusiak itsas eta lehorreko jabaria okupatzeko emakidari buruzko nahitaezko txostena egin ondoren.

Baimenak emateko prozedura arrantzaren eta arrantzako nahiz akuikulturako produktuen arlorako laguntzei buruzko apirilaren 6ko 67/2004 Dekretuaren 61. artikuluan dago araututa (2004ko ekainaren 29ko EHAA, 122. zk.).

Baimen-eskaera Akuikultura eta Arrantza Zuzendaritzan aurkeztu behar da, eta honako agiri hauekin batera aurkeztu behar da:

 • Lursail pribatuak badira, errentamendu-kontratua edo lursailaren jabetza.
 • Ur-hartunearen emakida
 • Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saileko Ingurumen sailburuordearen baimena proiektuari dagozkion obrak egiteko, itsas-lehorreko jabari publikoa babesteko zortasun-eremuan aurreikusitako jarduerei dagokienez.
 • Obra eta jarduerarako udal baimena
 • Osasun Saileko Osasun Sailburuordetzako Osasun Publikoko zuzendariaren osasun-baimena EAEko elikagai-jarduera, -industria eta -establezimenduen funtzionamendurako
 • Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailaren aldeko txostena (Ingurumen-inpaktu adierazpena)
 • Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren Lurzoru eta Hirigintza Zuzendaritzaren aldeko txostena
 • Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailaren egokitasun-txostena.

Dagokion baimena ematea dagokion akuikultura-instalazioa instalatzeko laguntzak emateko prozedura paraleloa da (laguntza eskatu bada). Dekretu horren 63. artikuluan ezartzen denez, laguntza honetarako eskabidearekin batera honako agiri hauek aurkeztu beharko dira (dokumentazio orokorraz gain):

 • Kosten arloan eskumena duten erakundeek (Euskal Herriko Itsasertzen Lurralde Mugapea eta Itsasertzetako Zuzendaritza Nagusia, Ingurumen Ministeriokoak) egin beharreko inbertsioari buruzko aldeko txostena.
 • Obrarako eta jarduerarako udal-lizentziaren kopia, bai eta aurretik zerrendatutako baimen eta txostenena ere.
 • Egin beharreko proiektuaren memoria deskribatzailea, bideragarritasun tekniko eta ekonomikoari buruzko azterlan bat jasotzen duena, honako hauek justifikatuko dituena:

- ez dela egongo gehiegizko ekoizpen-gaitasunen arriskurik
- inbertsio iraunkorra izatea
- sektorearen egiturazko hobekuntza sustatuko duena

 • Inbertsioaren jatorrizko aurrekontu xehatua.

Akuikultura-instalazioaren titularraren betebeharrak

 • Landatzeko baimena duten espezieak. Beste espezie batzuk landatzeko, Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzaren aldez aurreko baimena beharko da.
 • Laborantza-sistemak proiektuan aurreikusitako ustiapen-plana bete beharko du.
 • Kokapena eta instalazio-obrak aurkeztutako proiektuari hertsiki egokituko zaizkio, eta, bereziki, proiektuaren gauzatze-planoei.
 • Obrak hiru hilabeteko epean hasi beharko dira, dagokion ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, salbu eta, administrazio honen iritziz behar bezala justifikatutako ezinbesteko arrazoiak direla-eta, hasiera atzeratzen bada.
 • Titularrek obren hasieraren berri eman beharko diote Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzari, hiru hilabeteko epean obrak birplanteatu daitezen, eta eragiketa horren akta egingo da, espedienteari erantsita.
 • Lanak amaitu eta ustiapena hasi beharko da gehienez ere bi urteko epean, eta Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzari jakinarazi beharko zaio, onar ditzan eta dagokion akta egin dezan.
 • Establezimenduaren titularrek urtero emango diote Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzari ekoizpenaren, espezieen, pisuaren eta balioaren estatistika-zerrenda, m2-ko errendimenduarekin.

Azken aldaketako data: